1. Egzamin gimnazjalny zostanie przeprowadzony w dniach 18-20 kwietnia 2018 r.
2. Egzamin przebiega w trzech częściach:

18 kwietnia 2018 r. część humanistyczna

  • godz. 9.00 - historia i wos
  • godz. 11.00 - język polski

19 kwietnia 2018 r. część matematyczno-przyrodnicza

  • godz. 9.00 - przyroda
  • godz. 11.00 - matematyka

20 kwietnia 2018 r. język obcy nowożytny

  • godz. 9.00 - język obcy - poziom podstawowy
  • godz. 11.00 - język obcy - poziom rozszerzony


3. Uczniowie:

  • przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi),
  • odpowiedzi udzielają długopisem lub piórem z czarnym tuszem lub atramentem,
  • rysunki wykonują długopisem.

4. Zabrania się wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.
5. Zdający rozwiązują zadania samodzielnie.
6. Uczeń może wnieść do sali butelkę wody, linijkę (matematyka).
7. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu egzaminu oraz testy egzaminacyjne z poprzednich lat znajdują się w serwisach www.oke.gda.pl lub www.cke.edu.pl.