Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje, wniosek oraz oświadczenie znajdują się na stronie: http://gdynia.pl /Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni/

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę ucząca się 20. roku
życia;
2) przez dziecko lub osobę ucząca się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o
niepełnosprawności
a także w przypadku:
1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę ucząca się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę ucząca się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.
Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w następujących szkołach:
- szkoła podstawowa,
- dotychczasowe gimnazjum,
- szkoła ponadpodstawowa,
- dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
- szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
- młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
- specjalnyośrodek szkolno-wychowawczy,
- specjalny ośrodek wychowawczy,
- ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.