Dokumenty szkoły

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ

Z  REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W GIMNZJUM NR 11 W GDYNI im. POLSKICH NOBLISTÓW

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września  1991 o systemie oświaty (Dz.U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz.357).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.843).
  3. Statut Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni.

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA

Zwolnienia doraźne

  1. W wyjątkowych sytuacjach (np. chwilowa niedyspozycja zdrowotna, zdarzenie losowe) uczeń na prośbę rodziców,może być zwolniony z realizacji pojedyńczych zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel wychowania fizycznego.
  2. Uczeń ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Nauczyciel może wyrazić zgodę na przebywanie ucznia w bibliotece szkolnej (w dzienniku nauczyciel wpisuje „zwolniony” -  skrót „zw.”). W bibliotece uczeń ma obowiązek potwierdzić swoją obecność na specjalnej liście. Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń na pisemną prośbę rodziców może być zwolniony do domu. W dzienniku lekcyjnym zwolniony uczeń ma adnotację „nieobecność usprawiedliwiona”.

 

Przedmiot Pliki do pobrania
Religia pobierz
Język polski pobierz
Język angielski pobierz
Język niemiecki pobierz
Język francuski pobierz
Historia

pobierz (ocenianie)

pobierz (wymagania)

Wiedza o społeczeństwie pobierz
Matematyka pobierz
Fizyka pobierz
Chemia pobierz
Biologia

pobierz (ocenianie)

pobierz (wymagania klasa 1)

pobierz (wymagania klasa 2)

pobierz (wymagania klasa 3)

Geografia

pobierz (ocenianie)

pobierz (wymagania klasa 1)

pobierz (wymagania klasa 2)

pobierz (wymagania klasa 3)

Informatyka pobierz
Zajęcia artystyczne pobierz
Zajęcia techniczne pobierz
Plastyka pobierz
Muzyka pobierz
Edukacja dla bezpieczeństwa pobierz
Wychowanie fizyczne pobierz