SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51

81-392 GDYNIA, UL. SŁOWACKIEGO 53

 

Odpłatność za obiady za m-c listopad 2018 r. wynosi:

20 dni x 3.50 zł = 70 zł

Rodzice, którzy w październiku wpłacili 70 zł, proszeni są o dopłacenie 10,50 zł (23 dni x 3,50 zł = 80.50 zł.)

Prosimy o terminowe wpłaty na konto:

65 1020 4900 0000 8702 3084 4882

w tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię dziecka oraz klasę.

UWAGA!

Od listopada będą wydawane BONY OBIADOWE

Za zgubienie lub zniszczenie bonu będzie pobierana opłata 10 zł

 

Regulamin opłat za obiady obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 51

1. Wpłat za obiady należy dokonywać:

Wpłaty bezgotówkowe /przelewy dokonywane są do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.

Wpłaty gotówkowe dokonywane do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie posiłków w sekretariacie szkoły wg ustalonego harmonogramu.

Wyjątek stanowią miesiące: wrzesień i styczeń, za które wnoszenie opłat następuje od 1 do 5 dnia miesiąca bieżącego.

Jeżeli powyższe dni miesiąca wypadają w dzień wolny – opłat należy dokonać odpowiednio wcześniej.

2. Numer konta, na który należy dokonywać opłat za posiłki:

Szkoła Podstawowa nr 51 Gdynia

PKO BP 65 1020 4900 0000 8702 3084 4882

tytułem: obiady za m-c /imię i nazwisko dziecka/klasa

(np. obiady wrzesień, Zosia Kowalska, Vb)

3. Opłata przekazana na konto szkoły musi być zgodna z ogłoszoną kwotą w danym miesiącu.

4. Niedopuszczalne jest dokonywanie samodzielnych zaokrągleń lub pomniejszanie kwot o odpisy bez uzgodnienia. Opłaty takie mogą zostać uznane za nieważne i będą zwracane na rachunek zleceniodawcy.

5. Szkoła nie stosuje umorzeń. Każdą zaległość egzekwuje się od osoby zalegającej z wpłatą, naliczając odsetki ustawowe.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy/wpłaty na rachunek bankowy.

 

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 w GDYNI - pobierz