Rekrutacja

Zgodnie z Art. 205 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Szkoła Podstawowa nr 51 prowadzi nabór do klasy IV i VII w roku szkolnym 2017/2018 i tworzy oddziały innowacyjne (szczegóły w zakładce - Oferta szkoły).

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Szkoła Podstawowa nr 51 prowadzi nabór do klasy IV sportowej i klasy VII dwujęzycznej.

Zasady naboru do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni:

 1. Złożenie w sekretariacie szkoły wniosku w terminie 30 marca 2017 r. - 2 czerwca 2017 r.
 2. Do klasy sportowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
  1) posiadają świadectwo ukończenia klasy III szkoły podstawowej;
  2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
  3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale (testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone przez trenerów danej dyscypliny sportowej reprezentujących szkołę i współpracujące kluby sportowe - Pływacki Klub Delfin Gdynia oraz Pomorski Związek Żeglarski, w terminie od 5 do 8 czerwca 2017 r.).

 3. Do oddziału dwujęzycznego przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia, który:
  1) otrzymał promocję do klasy VII;
  2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną w terminie od 5 do 8 czerwca 2017 r.;
  3) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  - wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
  - wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
  celujący - 18 pkt.
  bardzo dobry - 17 pkt.
  dobry - 14 pkt.
  dostateczny - 8 pkt.
  dopuszczający - 2 pkt.
  - świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt.);
 4. Do klas innowacyjnych przyjmujemy uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami i predyspozycjami (badanie predyspozycji) i na podstawie świadectwa ukończenia klasy III lub VI szkoły podstawowej.

 

podanie (wniosek) - pobierz

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018  rozpocznie się 30 marca 2017 r., zgodnie z harmonogramem Zarządzenia Nr 5928/2017/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych  na rok szkolny 2017/2018.

http://gdynia.pl/mieszkaniec/rekrutacja,4022/rekrutacja-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2017-2018-prowadzona-przez-gmine-miasta-gdyni,443973

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia dla kandydatów spoza obwodu ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

Informacje dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok 2017/2018 dostępne na stronie:

http://gdynia.pl/mieszkaniec/rekrutacja,4022/rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-na-rok-szkolny-2017-2018,482540

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych odbywa się elektronicznie.

Logowanie na stronie: www.gdynia.formico.pl

Podkategorie