Zgodnie z Art. 205 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Szkoła Podstawowa nr 51 prowadzi nabór do klasy IV i VII w roku szkolnym 2018/2019 i tworzy oddziały innowacyjne (szczegóły w zakładce -Rekrutacja SP nr 51/ Oferta edukacyjna).

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Szkoła Podstawowa nr 51 prowadzi nabór do klasy IV sportowej i klasy VII dwujęzycznej.

 

Zasady naboru do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni:

 1. Złożenie w sekretariacie szkoły wniosku w terminie 30 marca 2018 r. - 27 kwietnia 2018 r. (do oddziału dwujęzycznego do 20 kwietnia 2018r.)
 2. Do klasy sportowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
  1) posiadają świadectwo ukończenia klasy III szkoły podstawowej;
  2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
  3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale (testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone przez trenerów danej dyscypliny sportowej reprezentujących szkołę i współpracujące kluby sportowe - 7 - 11 maja 2018r.

 3. Do oddziału dwujęzycznego przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia, który:
  1) otrzymał promocję do klasy VII;
  2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną w dniu 25 kwietnia 2018r.;
  3) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  - wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
  - wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
  celujący - 18 pkt.
  bardzo dobry - 17 pkt.
  dobry - 14 pkt.
  dostateczny - 8 pkt.
  dopuszczający - 2 pkt.
  - świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt.);
 4. Do klas innowacyjnych przyjmujemy uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami i predyspozycjami (badanie predyspozycji) i na podstawie świadectwa ukończenia klasy III lub VI szkoły podstawowej.

 

podanie (wniosek) - pobierz

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp. Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1 2 3 4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego szkoły podstawowej, oddziału mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 30 marca 2018r.

do 27 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

od 30 marca 2018r.

do 27 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

od 30 marca 2018 r.

do 20 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

od 28 maja 2018r.

do 5 czerwca 2018r.

do godz. 15.00

od 4 maja 2018r.

do 5 czerwca 2018r.

do godz. 15.00

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

od 7 maja 2018r.

do 11 maja 2018r.

25 kwietnia 2018r.

11 czerwca 2018r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

14 maja 2018r.

o godz. 12.00

30 kwietnia 2018r.

o godz. 12.00

12 czerwca 2018r.

o godz.12.00

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych

21 maja 2018r.

o godz. 12.00

7 maja 2018r.

o godz. 12.00

 

9 czerwca 2018r.

o godz.12.00

5

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych

25 maja 2018r.

o godz. 12.00

14 maja 2018r.

o godz. 12.00

28 czerwca 2018r.

o godz.12.00

6

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami

x

30 sierpnia 2018r.

o godz.12.00